Δημοσιεύσεις

Νέα Νομοθεσία για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ

Με σκοπό την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ενωσιακής οικονομίας δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο σύνολο κανόνων που θα διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ. Σε συνδυασμό με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα νέα μέτρα θα διευκολύνουν την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών εντός μιας αποτελεσματικής ενωσιακής ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες δεδομένων. Η άρση των γεωγραφικών περιορισμών στα δεδομένα θεωρείται ότι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για να μπορέσει η οικονομία των δεδομένων να διπλασιαστεί σε αξία, φτάνοντας το 4 % του ΑΕΠ το 2020.

Ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα

Ένα σαφές, ολοκληρωμένο και προβλέψιμο πλαίσιο θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής και ενοποιημένης ενωσιακής αγοράς υπηρεσιών αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. Το πλαίσιο προτείνει:

1.Την αρχή της ελεύθερης ροής των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα σε διασυνοριακό επίπεδο: τα κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν στους οργανισμούς την υποχρέωση να αποθηκεύουν ή να επεξεργάζονται τα δεδομένα εντός των συνόρων τους. Περιορισμοί θα επιτρέπονται μόνο για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε νέα ή υφιστάμενη απαίτηση γεωγραφικού περιορισμού δεδομένων. Χάρη στην ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα οι επιχειρήσεις θα δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο ευκολότερα και φθηνότερα, χωρίς να χρειάζεται να διαθέτουν πολλαπλά συστήματα ΤΠ ή να αποθηκεύουν τα ίδια δεδομένα σε διαφορετικές τοποθεσίες.

2.Την αρχή της διαθεσιμότητας των δεδομένων για κανονιστικό έλεγχο: οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα ανεξάρτητα από το πού αυτά είναι αποθηκευμένα ή υπόκεινται σε επεξεργασία στην ΕΕ. Η ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα δεν θα επηρεάσει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών να παρέχουν ορισμένα δεδομένα για λόγους κανονιστικού ελέγχου.

3.Την κατάρτιση κωδίκων συμπεριφοράς της ΕΕ για την εξάλειψη των εμποδίων όσον αφορά τη δυνατότητα αλλαγής παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και την επαναφορά των δεδομένων στα συστήματα ΤΠ των χρηστών.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες

Οι νέες διατάξεις θα αυξήσουν την ασφάλεια δικαίου και την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Επιπλέον, θα ανοίξουν τον δρόμο για μια πραγματικά ενιαία ενωσιακή αγορά υπηρεσιών αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων, η οποία θα οδηγήσει σε έναν ανταγωνιστικό, ασφαλή και αξιόπιστο ευρωπαϊκό τομέα υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και στη μείωση των τιμών για τους χρήστες των υπηρεσιών επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων. Δεδομένου ότι στόχος των νέων διατάξεων είναι να αυξηθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης, αναμένεται ότι οι επιχειρήσεις θα αυξήσουν τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και θα αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την είσοδό τους σε νέες αγορές. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουν τους εσωτερικούς τους πόρους ΤΠ στις πλέον αποδοτικές από πλευράς κόστους περιοχές. Σε τελευταία ανάλυση, αυτό συνεπάγεται εκτιμώμενη πρόσθετη αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά 8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Τα νέα μέτρα συμπληρώνουν τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ως ένα επιπλέον βήμα για την επίτευξη ενός πραγματικά λειτουργικού κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων.

Ιστορικό του φακέλου

Η αντιμετώπιση των εμποδίων που παρακωλύουν την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις που είχαν εξαγγελθεί στην ενδιάμεση επανεξέτασητης στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Η πρόταση αυτή συμπληρώνει τα μέτρα για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων τα οποία δρομολογήθηκαν τον Ιανουάριο του 2017. Επίσης, η πρόταση αξιοποιεί την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας για καλύτερη ψηφιακή συνεργασία μεταξύ των φορέων δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα που εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2016, ζήτησε να αναληφθεί δράση για την ελεύθερη ροή των δεδομένων. Παρόμοιες εκκλήσεις απηύθυναν η εσθονική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στο έγγραφο οραματισμού σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων, καθώς και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνολογιών και υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα, αποτελεί και έναν από τους στόχους της ολιστικής στρατηγικής για τη βιομηχανική πολιτική η οποία παρουσιάστηκε χθες.

Σήμερα η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης δημόσια διαβούλευση για να αξιολογήσει την εφαρμογή της οδηγίας για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα. Ζητά απόψεις σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η περαιτέρω χρήση των δημοσίων δεδομένων και των δεδομένων που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, καθώς και σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα δημόσιου συμφέροντος τα οποία βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτών. (europa.eu)

0
  Σχετικά άρθρα
  • No related posts found.