Δημοσιεύσεις

Νέα προθεσμία για δήλωση συνέχισης αιτήσεως ακύρωσης από αλλοδαπούς.

Με τροπολογία που εισήχθη εντός του νόμου για την Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, δίδεται σε αλλοδαπούς που είχαν καταθέσει αίτημα ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, νέα τρίμηνη προθεσμία, προκειμένω να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εκδικασθεί η υπόθεσή τους.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 19 παρ. 10 του Νόμου 4267/12-06-2014 ” Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α. του άρθρου 8 του Ν. 4198/2013 (Α΄ 215), χορηγείται νέα προθεσμία τριών (3) μηνών, που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εντός της οποίας οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι υπογράφουν τις σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως, οφείλουν να καταθέσουν στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου εξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να δηλώνεται ότι επιθυμεί τη συζήτηση της υποθέσεως. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου στη γραμματεία του δικαστηρίου. Δίκες, που έχουν κηρυχθεί καταργημένες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α. του άρθρου 8 του Ν. 4198/2013, θεωρούνται ως μηδέποτε καταργηθείσες και καθίστανται εκ νέου εκκρεμείς, εφόσον υποβληθεί η κατά τα ανωτέρω δήλωση“.

Στην ουσία θεραπεύεται η μη δήλωση συνέχισης που έπρεπε να υποβάλει ο αλλοδαπός έως την 11-01-2014 με το νόμο 4198/2013, και για το λόγο αυτό η υπόθεση του μπήκε στο αρχείο ως καταργημένη. Πλέον η προθεσμία που λήγει την 12-09-2014 θα δώσει το δικαίωμα σε πολλούς αλλοδαπούς, που για οποιονδήποτε λόγο δεν είχαν κάνει τη δήλωση συνέχισης έως το Γενάρη και “χάσανε” την αίτηση ακυρώσεως τους και συνάμα τη δυνατότητα εκδίκασης της υπόθεσής τους, ώστε να ακυρωθεί τρόπον τινά η απορριπτική απόφαση της άλλοτε Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής τους.

δείτε εδώ το νόμο 4267/2014
0
  Σχετικά άρθρα
  • No related posts found.