Posts Tagged 'άδεια δαιμονής'

Πρόταση Νόμου περί Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης και για ομοφυλόφιλους.

Μετά την υποχώρηση της ΝΔ στην τροπολογία  για σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης μεταξύ ομοφυλόφιλων ζευγαριών, και την κατακραυγή που υπήρξε τόσο στην κοινωνία, όσο και στο εσωτερικό του κόμματος, το Σύριζα κατέθεσε στις 25-11-2013 πρόταση νόμου περί «Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης», όπου στο άρθρο 1 αυτού αναφέρετε η σύσταση του, είτε μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών, είτε μεταξύ του ιδίου φύλου, όπου η συμφωνία καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο γνωστοποιείται και καταχωρίζεται σε ειδικό ληξιαρχικό βιβλίο.

Στα επιμέρους άρθρα της προτάσεως νόμου, αναφέρονται οι προϋποθέσεις σύναψης, η σχετική ακυρότητα και ο τρόπος λύσης του συμφώνου, ενώ περεταίρω περιγράφονται οι έννομες σχέσεις του ζευγαριού που θα απορρέουν από το σύμφωνο, όπως το επώνυμο, οι περιουσιακές σχέσεις, κλπ.

Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός, ότι γίνεται μνεία και σε επώνυμο τέκνων, όπως και στη γονική μέριμνα αυτών, αφήνοντας ανοικτό το δρόμο για απόκτηση τέκνων ομοφυλόφιλων ζευγαριών.

Τέλος, ρητά αναφέρεται, ότι το σύμφωνο συμβίωσης επιφέρει σε υπηκόους τρίτης χώρας άδεια διαμονής, στην περίπτωση συμβίωσης με Έλληνα πολίτη ή άλλης Ευρωπαϊκής χώρας, καθώς και όλα τα δικαιώματα που θα υπήρχαν σε περίπτωση έγγαμης συμβίωσης.

Δειτε την προταση νομου
0

Σχέδιο εκκαθάρισης υποθέσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας που έχουν ανακύψει για θέματα αλλοδαπών

Με το άρθρο 8 παρ. 6 του νόμου 4198/11-10-2013 (ΦΕΚ Α 215 / 2013) θεσπίστηκε η υποχρέωση των συνηγόρων που κατέθεσαν έως και την 31-12-2010  αίτηση ακύρωσης ή αναστολής ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας κατά ατομικών διοικητικών πράξεων της Διοίκησης που άπτονται θεμάτων περί αλλοδαπών, όπως η απόρριψη χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, ή η έκδοση απόφασης επιστροφής από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, να δηλώσουν την εξουσιοδότηση του αλλοδαπού εντολέα  τους, προς το πρόσωπο τους ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων που κατατέθηκαν οι εν λόγω αιτήσεις.

Με το μέτρο αυτό σκοπός είναι αφενός να γίνει μία εκκαθάριση στο αρχείο των συγκεκριμένων υποθέσεων, προκειμένω να απεμπλακούν τα πινάκια των δικασίμων από υποθέσεις αλλοδαπών που είτε δεν βρίσκονται πλέον στη χώρα, είτε αδυνατούν να επιστρέψουν, είτε η δικαστική τους υπόθεσή έχει καταστεί άνευ αντικειμένου.

Τίθεται όμως το ερώτημα, αν παράλληλα με την δήλωση εξουσιοδοτήσεως του εντολέα, η οποία μπορεί να είναι είτε έγγραφη με επικυρωμένη την υπογραφή του εντολέα , ή αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου, οφείλει ο συνήγορος να καταθέσει και προείσπραξη της δικηγορικής του αμοιβής, σύμφωνα με το άρθρο 61 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013). Σύμφωνα με τη γραμματεία του Ακυρωτικού τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αυτό δεν απαιτείται.

Ειδικότερα η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του Νόμου 4198/2013 έχει ως εξής

α. Με πράξη του Προέδρου του αρμοδίου Δικαστηρίου ή του οικείου Τμήματος κηρύσσονται καταργημένες εκκρεμείς δίκες για αιτήσεις ακυρώσεως και απορρίπτονται αιτήσεις αναστολής που ασκήθηκαν μέχρι 31.12.2010 και αφορούν ακυρωτικές διαφορές, υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου ή του τριμελούς διοικητικού εφετείου, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (άρθρο15 του ν. 3068/2002), εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η κατωτέρω, υπό στοιχείο β΄, οριζόμενη προθεσμία.

β. Οι πληρεξούσιοι που υπογράφουν τις παραπάνω αιτήσεις ακυρώσεως οφείλουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να καταθέσουν στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου εξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να δηλώνεται ότι επιθυμεί τη συζήτηση της υποθέσεως. Η παραπάνω δήλωση μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου στη γραμματεία του δικαστηρίου.

γ. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε υποθέσεις των οποίων η αρχική η μετά από αναβολή δικάσιμος έχει ορισθεί.

0