Δημοσιεύσεις

Νέος Κώδικας Μετανάστευσης

Στη Βουλή κατατέθηκε την Πέμπτη 13-02-2014 ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης. Αποτελεί μία πιο απλή μορφή του πρώην Νόμου 3386/2005 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Άξιο αναφοράς του νέου κώδικα αποτελεί καταρχάς η διάταξη του άρθρου 109 για την «άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς».

Στην περίπτωση αυτή λαμβάνουν άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας όσοι ενήλικοι αλλοδαποί γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή ολοκλήρωσαν επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου πριν την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

Σε περίπτωση δε που δεν διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τότε λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 εδ. ε’ άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους, και μετά το πέρας του έτους ισχύος αυτής αιτούνται την άδεια διαμονής της δεύτερης γενιάς. Κατά την ταπεινή μου άποψη η ύπαρξη της διάταξης αυτής θα μπορούσε αν απαλειφθεί, αφαιρώντας και μόνο τη φράση «διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα» στο άρθρο 109. Στα θετικά δε, είναι η αύξηση του ορίου ηλικίας για την περάτωση των εξαετών σπουδών από τα 18 έτη ηλικίας στα 21.

Επίσης, σε αλλοδαπούς που έλαβαν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους κατά το ά. 44 παρ. 1 εδ. θ’ (γέννηση στην Ελλάδα ή εξαετής επιτυχής φοίτηση) και δεν μπόρεσαν να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του κώδικα μετανάστευσης, άλλα συνεχίζουν και διαμένουν στην Ελλάδα, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 109, όπως αυτό ειπώθηκε παραπάνω, με αίτηση τους εντός έτους από την έναρξη ισχύος του κώδικα, δηλαδή έως και 14 μήνες μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ (άρθρο 139 παρ. 14).

 

Μία άλλη θετική έκβαση για τους υπηκόους τρίτης χώρας που είχαν πρόβλημα με την χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής τους, λόγω ενσήμων θεσπίζεται με το άρθρο 139 παρ. 12 του νέου Κώδικα Μετανάστευσης.

Συγκεκριμένα, όσοι αλλοδαποί αιτήθηκαν ανανέωση της άδειας διαμονής τους κατά τα έτη από 2010 έως 2013 καθώς και όσων η άδεια διαμονής τους λήγει έως  την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και η αίτηση τους δεν πληρούσε την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων ενσήμων, τότε αυτές οι αιτήσεις για τις οποίες δεν απεφάνθη ακόμη η Διοίκηση, μετά την έναρξη ισχύος του κώδικα γίνονται δεκτές και λαμβάνουν ανανέωση των αδειών διαμονής τους, αν κατά την ημέρα υποβολής του αιτήματος υπήρξε βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.

Επίσης, αιτήματα για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής που κατατέθηκαν κατά τα έτη 2010,2011,2012,2013 και απορρίφθηκαν λόγω ελλειπόντων ενσήμων, θεραπεύονται σε περίπτωση ύπαρξης προσωρινής διαταγής ή αναστολής από το αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο και την προϋπόθεση ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ κατά την κατάθεση του αρχικού αιτήματος.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται παραίτηση από τα ένδικα μέσα και κατάθεση αίτησης υπαγωγής στη διάταξη αυτή έως και τις 30-06-2014. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις οι άδειες διαμονής έχουν τριετή ισχύ και στην αίτηση κατατίθεται επιπλέον παράβολο 150 ευρώ (πέρα του αρχικού παραβόλου κατάθεσης της αίτησης).

Για τις άδειες διαμονής που μετά την τριετή ισχύ τους, λήγουν μέσα στα έτη 2013 ή 2014 (παραλαβή ληγμένης άδειας διαμονής), δεν θα απαιτείται για την ανανέωση τους η προϋπόθεση ύπαρξης ενσήμων.

Επιπλέον αναφορές στον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης σε επόμενα άρθρα. Για θέματα αλλοδαπών και το νέο Κώδικα Μετανάστευσης  επικοινωνήστε μαζί μας

κατεβαστε το νομοσχεδιο

 

 

2
  Σχετικά άρθρα